Obchodní podmínky pronájmu prezentační techniky

Tyto podmínky pronájmu prezentační techniky ART Vision spol. s r.o., (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce při pronájmu techniky společnosti ART Vision, spol. s r.o., (dále jen pronajímatel).

Výhrada vlastnictví
Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobempřiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu
Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech. Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky.

Termíny předávání techniky
Nájemce je oprávněn si techniku vyzvednout v době po-pá od 8:30 do 17:00 hod prvého dne pronájmu, případně po telefonické dohodě mezi 16:00 a 17:00 hod den předem. Nájemce je povinen techniku vrátit pronajímateli nejpozději do 17:00 hod, případně po telefonické dohodě mezi 8:30 a 9:00 hod následujícího dne. V případě pronájmu přes víkend nebo svátek bude u projektorů účtována jednodenní sazba pouze bude-li dodržen limit svítivosti lampy 6 hodin. Při překročení daného limitu bude účtován další den.

Nedodržení doby pronájmu
Pokud dojde ze strany nájemce k pozdnímu vrácení pronajaté techniky, zavazuje se nájemce hradit pronajímateli smluvní pokutu , a to za každý den prodlení ve výši denního nájemného.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky
Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy.
Odpovědnost za škodu
Podpisem dodacího listu(protokol o pronájmu) přechází na nájemce odpovědnost za škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika znečištěna, zaplatí nájemce za vyčištění. Cena tohoto úkonu se pohybuje od 2.500,- do 5.000,- Kč bez DPH, dle náročnosti demontáže projektoru.

Náhrada škod
Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla. V případě poškození se do škody započítává ušlá hodnota pronájmu za období, kdy je zařízení mimo provoz, a cena za opravu včetně ceny náhradních dílů. V případě ztráty či odcizení se do škody započítává ušlá hodnota pronájmu, kdy je zařízení mimo provoz, a katalogová cena výrobku podle ceníku platného v den podpisu dodacího listu(protokol o pronájmu).

Úhrada pronájmu
Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem prezentační techniky nájemné určené v objednacím formuláři. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem. V případě dohodnuté platby bankovním převodem je nájemce povinen uhradit nájemné dle vystavené faktury, pronajímatel není povinen předat nájemci zařízení, dokud mu nebude předložen doklad o zaplacení nájemného (potvrzení o provedení bankovního převodu).

Penále při prodlení s platbou
Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky.

Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ.

zpět
 
© 2006 ART-VISION s.r.o. Liberec
Video, data projektory Interaktivní výuka LCD monitory Projekční plochy Prezentační nábytek Tabule Příslušenství k tabulím Vizualizéry CopyBoardy OHP Prezentéry Diaprojektory Audio/Video Školní nábytek Plazma TV
Pronájem techniky Servis ART produkce
LED Obrazovky LED Osvětlení Výhody a úspory BVLumex technologie
POSLUCHARNY